Work in Progress...

Перелік публікацій за темою докторської дисертації

канд. філол. наук, доц. Калініченко М. М.

 1. Американський національний театр доби романтизму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / [ За ред. д.ф.н., проф. Ткачука М.П.] — Вип. 42. — Тернопіль: ТНПУ, 2015. — C. 197 – 202.

 2. Загублений сміх Генрі Дейвід Торо. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових праць. Випуск 23. Київ, 2015. — С. 6-12.

 3. Генеза терміну орієнталізм у літературно-критичному дискурсі США ХІХ сторіччя. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, Науковий збіркни, Рівне. — 2015. — С. 117-119.

 4. Генрі Дейвід Торо — людських душ ловець // Всесвіт. — 2015, № 7–8. — С. 243 – 250. 

 5. Дискурс північноамериканського романтизму (сучасні проблеми історії та теорії) // Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація: збірнік наукових праць / за заг. Ред… А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. — К. Талком, 2015. — С. 125 – 129.

 6. Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХІХ сторіччя // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / [укладачі : І.В. Ковальчук та ін.]. — Острог : Видавництво «Острозька академія», 2015. — Вип. 52. — С. 121 – 124.

 7. Герман Мелвілл, митець без біографії // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О.В.  Червінська. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 89. —C.17 – 28.

 8. Національна популярна шекспіріана у дискурсі американської культури ХІХ сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / [ За ред. д.ф.н., проф. Ткачука М.П.] — Вип. 41. — Тернопіль: ТНПУ, 2014. — C. 310 – 320.

 9. Н. Готорн і «друге велике пробудження» // Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — / голов. ред. Безкоровайна О.В. ― Рівне: РДГУ, 2014. – С. 34 – 37.

 10. Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Літературознавство / [ред. кол. Колошук Н.Г. та ін. ]. — Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014, № 9 (286). — С. 34 – 39.

 11. У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизму // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / [укладачі : І.В. Ковальчук та ін.]. — Острог : Видавництво «Острозька академія», 2014. — Вип. 45. — С. 189 – 192.

 12. Герман Мелвілл — митець без біографії // Біографія як текст : матеріали XI Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — С. 34 – 35.

 13. «Листя трави» Волта Вітмена: польові дослідження з американського сексу // Всесвіт. — 2014, № 7–8. — С. 207 – 214. 

 14. Експансія північноамериканської популярної культури у вікторіанській Британії // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / [укладачі: І.В. Ковальчук та ін.]. — Острог. : Видавництво «Острозька академія», 2014. — Вип. 45. — С. 117 – 120.

 15. Міждисциплінарні студії північноамериканського романтизму в дискурсі масової культури і популярного реформізму» // II Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року. — Київ, 2014. — с.105 – 106.

 16. Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. — Вип. 39. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. — 406 – 411.

 17. Часопросторові виміри роману «Мобі Дік» Германа Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Американського Ренесансу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. — Вип. 126. Частина 1.— / голов. ред. Паславська А.Й. — Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — С. 132 – 138.

 18. Сенсаційна об’ява Германа Мелвілла про Шекспіра, Готорна та про національну літературу // Ренесансні літературні студіі / гол. ред. Н.М. Торкут. — Запоріжжяя : КПУ, 2013. — Вип. 20-21. — С. 158 – 171.

 19. Н. Готорн у релігійному дискурсі Сполучених Штатів першої половини ХІХ ст. .// Держава і регіони: Серія: Гуманітарні науки, 2013 р., № 4 (35). — С. 23 – 27. 

 20. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Літературознавство. / [ред. кол. Голюк В.С. та ін. ]. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013, № 3 (252). — С. 44 – 49.

 21. Дискурс літературної критики Едгара Аллана По // Наукові записки. Серія «Філологічна». ‒ Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». ‒ Вип. 38. ― 2013. ― С.189 – 192.

 22. «Необыкновенный человек» в эстетике А. Чехова и Г. Мелвілла (роман «Моби Дик») // Творчество А.П. Чехова: рецепции и интерпретации. Сб. материалов международной научной конференции. Ростов-на-Дону. 1-4 октября 2013 года / [ред. кол. Ларионова М.Ч. и др. ]. – Ростов-на-Дону: Издательство « Foundation», 2013. ― С. 62 – 68.

 23. Формування жанру орієнтальної історії в американський літературі // Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – / голов. ред. Безкоровайна О.В. ― Рівне: РДГУ, 2013. – С. 13 – 15.

 24. Рецепції популярної сенсаційної літератури у творчості митців Американського Ренесансу // Наукові записки. Серія «Філологічна». ‒ Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». ‒ Вип. 37. ― 2013. ― С. 121 – 123.

 25. Білий Кит у чорних шатах // Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – / відпов. ред. Архангельська А.М. – Рівне: РДГУ, 2012. – С. 35 – 38.

 26. «Мобі Дік» у обіймах мультикультуралізму // Проблеми вивчення і викладання російської літератури в полікультурному просторі ХХI сторіччя (до 190-річчя народження Ф.М. Достоєвського): Матеріали III Міжнародного науково-методичного семінару / ред. І.А. Колтуцька, Т.В. Полежаєва. – Луцьк, 2012. – С. 289 – 296.

 


Участь у конференціях М.М.КАЛІНІЧЕНКА

 1. Міжнародна наукова конференція «Польська література і європейський контекст»: 50-річчю творчості В. Шимборської присвячується. (15-16 березня 2010 року. Волинський державний університет імені Лесі Українки).

 2. Международная научная конференция «Творчество А.П. Чехова: текст, контекст, интертекст. К 150-летию со дня рождения писателя. 1-3 октября 2010 года. Южный федеральный университет. Ростов н/Дону).

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Чехов та світова культура. До 150-річчя від дня народження А.П. Чехова. 20-22 травня 2010 року. Волинський державний університет імені Лесі Українки).

 4. Міжнародна наукова конференція «Кондратьевские чтения» (4-5 жовтня 2010 року. Рівненський інститут слов’янознавства).

 5. Міжнародна наукова конференція «Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст» (24-25 березня 2011 року. Волинський державний університет імені Лесі Українки).

 6. Міжнародний науково-методичний семінар «Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХХІ століття». (23-24 листопада 2011 року. Волинський державний університет імені Лесі Українки).

 7. Міжнародна наукова конференція «Четвертые Кондратьевские чтения» (2-3 жовтня 2012 року. Рівненський інститут слов’янознавства ).

 8. Творчество А.П. Чехова: рецепции и интерпретации. Международная научная конференция. 1–4 октября 2012 года. Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра Российской Академии Наук. Факультет филологии и журналистики Южного федерального университета. Ростов-на-Дону.

 9. Польські, білоруські, російські та українські літературні зв’язки. Міжнародна наукова конференція. 26-27 березня 2013 р., м. Луцьк.

 10. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавств». 18-19 квітня 2013 року. Рівне. Рівненський державний гуманітарний університет.

 11. XII Міжнародна конференція молодих учених. 19–21 червня 2013 року. Київ. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

 12. ІІІ Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». 17-18 жовтня 2013 року, м. Острог. Національний університет «Острозька академія».

 13. YIII Міжнародні Чичерінські читання. Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст. 17-19 жовтня 2013 року, м. Лівів. Львівський національний університет імені Івана Франка.

 14. Творческая личность в культуре и литературе Америки и Европы. 22-я международная научная конференция. Минск, 18-19 ноября 2013 г. Минский государственный лингвистический университет. Беларусь.

 15. Письменник в умовах заблокованої культури. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. 28-29 листопада 2013 року, м. Кременець. Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка.

 16. «ІI Міждисциплінарні гуманітарні читання». Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Присвячуються 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. 26 лютого 2014 р., Київ. Міністерство освіти і науки України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

 17. «Польська культура в контексті волинського тексту». Міжнародна наукова конференція. 3–4 квітня 2014 р., м. Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

 18. Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість». 3-4 квітня 2014 р., м. Острог. Національний університет «Острозька академія».

 19. 23-я Международная научная конференция «Мир природы и проблемы цивилизации в современной литературе и культуре». Минск, 24-25 апреля 2014 г., Минский государственный лингвистический университет. Беларусь.

 20. III Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвоконгнітивні та соціальні аспекти комунікації». 17 жовтня 2014 р. м. Острог. Національний університет «Острозька академія».

 21. XI Міжнародна поетикологічна конференція «Біографія як текст» (16-17 жовтня 2014 р.) Чернівці. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

 22. III Всеукраїнська науково-практична заочна конференція, РДГУ, 23-24 квітня 2015 року.

 23. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», НУ «Острозька Академія», 2015 рік.

 24. І-ша Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет конференція Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури, м. Острог. Національний університет «Острозька академія», 25 лютого 2015 року.

 25. «АМЕРИКАНСЬКІ ТА БРИТАНСЬКІ СТУДІЇ: МОВОЗНАВСТВО, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ», III Міжнародний симпозіум, Львівський національний університет. Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, 14-15 квітня 2016 р.

 26. Міжнародна наукова конференція “Поетика дому”, Київський національний лінгвістичний університет, Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко, 17-18 березня 2015 року.

 27. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології», Рівне, РДГУ, 15-16 жовтня 2015 р.

 28. IX Міжнародні Чичерінські читання. Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст. 15-16 жовтня 2015 року, м. Лівів. Львівський національний університет імені Івана Франка.

 29. X Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ” (НУОА), 7-8 квітня 2016-го року.

 30. IX Міжнародна науково-практична конференція «АМЕРИКАНСЬКІ ТА БРИТАНСЬКІ СТУДІЇ: МОВОЗНАВСТВО, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ», Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, 14-15 квітня 2016 р.

Обсудить у себя 0
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 40 Карма: 1
все 6 Мои друзья