IM-13 video

 словниковий диктант переносимо на тиждень!!! 

---------------------------------------------

Victoria's Last Weekend — Past Simple practice.

СЛОВА :

81leave [li:v]left [left]left [left]оставлять, уезжать
82lend [lend]lent [lent]lent [lent]давать взаймы
83let [let]let [let]let [let]позволять
84lie [laɪ]lay [leɪ]lain [leɪn]лежать
85lose [lu:z]lost [lɒst]lost [lɒst]терять
86light [laɪt]lit/lighted [lɪt/laɪtɪd]lit/lighted [lɪt/laɪtɪd]зажигать, освещать
87make [meɪk]made [meɪd]made [meɪd]делать, создавать
88mean [mi:n]meant [ment]meant [ment]значить, подразумевать
89meet [mi:t]met [met]met [met]встретить
90mow [moʊ]mowed [moʊd]mown [moʊn]косить
91pay [peɪ]paid [peɪd]paid [peɪd]платить
92plead [pli:d]pleaded/pled [pli:dɪd/pled]pleaded/pled [pli:dɪd/pled]заявлять
93prove [pru:v]proved [pru:vd]proven/proved [pru:vən/pru:vd]доказывать
94put [pʊt]put [pʊt]put [pʊt]класть
95read [ri:d]read [red]read [red]читать
96rid [rɪd]rid [rɪd]rid [rɪd]избавлять
97ride [raɪd]rode [roʊd]ridden [rɪdn]ездить верхом
98ring [rɪŋ]rang [ræŋ]rung [rʌŋ]звонить
99rise [raɪz]rose [roʊz]risen [rɪzn]подниматься
100run [rʌn]ran [ræn]run [rʌn]бежать
101saw [sɔ:]sawed [sɔ:d]sawed/sawn [sɔ:d/sɔ:n]пилить
102say [seɪ]said [sed]said [sed]сказать
103see [si:]saw [sɔ:]seen [si:n]видеть
104seek [si:k]sought [sɔ:t]sought [sɔ:t]искать
105sell [sel]sold [soʊld]sold [soʊld]продавать
106send [send]sent [sent]sent [sent]послать
107set [set]set [set]set [set]ставить
108sew [soʊ]sewed [soʊd]sewn [soʊn]шить
109shake [ʃeɪk]shook [ʃʊk]shaken [ʃeɪkən]трясти
110shave [ʃeɪv]shaved [ʃeɪvd]shaved/shaven [ʃeɪvd/ʃeɪvən]брить(ся)
111shear [ʃɪə]sheared [ʃɪəd]sheared/shorn [ʃɪəd/ʃɔ:n]стричь
112shed [ʃed]shed [ʃed]shed [ʃed]проливать (слёзы)
113shine [ʃaɪn]shone [ʃoʊn]shone [ʃoʊn]светить, сиять
114shoe [ʃu:]shod [ʃɒd]shod [ʃɒd]обувать, подковывать
115shoot [ʃu:t]shot [ʃɒt]shot [ʃɒt]стрелять
116show [ʃoʊ]showed [ʃoʊd]shown [ʃoʊn]показывать
117shrink [ʃrɪŋk]shrank [ʃræŋk]shrunk [ʃrʌŋk]сжиматься
118shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]закрывать
119sing [sɪŋ]sang [sæŋ]sung [sʌŋ]петь
120sink [sɪŋk]sank [sæŋk]sunk [sʌŋk]погружаться, тонуть
Комментариев: 0

Література країни, мова якої вивчається - питання до наступної практичної

1. Життєвий і творчий шлях Генрі Лонгфеллоу; найвідоміші твори.

2. The Fireside Poets (Браянт, Ловелл, Голмс) — біографічні відомості про кожного (!!!); характеристика стилю.

3. Волт Вітмен — творча біографія; особливості світобачення.

4. Лексико-стилістичний аналіз 1-2 віршів зі збірки Вітмена «Листя Трави» (The Leaves of Grass).

Волт Вітмен


                                                                       Генрі Лонгфеллоу

                 

Комментариев: 0

IM-13 Home Tasks

1. Print and bring with you chapters 5-8 (in your digital grammar book).

2. Get ready to check your knowledge of another 40 irregular verbs (четверг)!!!

41drink [drɪnk]drank [drænk]drunk [drʌnk]пить
42drive [draɪv]drove [droʊv]driven [drɪvn]водить, гнать
43dwell [dwel]dwelt/dwelled [dwelt/dweld]dwelt/dwelled [dwelt/dweld]обитать
44eat [i:t]ate [et]eaten [i:tn]кушать, есть
45fall [fɔ:l]fell [fel]fallen [fɔ:lən]падать
46feed [fi:d]fed [fed]fed [fed]кормить(ся)
47feel [fi:l]felt [felt]felt [felt]чувствовать
48fight [faɪt]fought [fɔ:t]fought [fɔ:t]бороться
49find [faɪnd]found [faʊnd]found [faʊnd]находить
50flee [fli:]fled [fled]fled [fled]бежать, спасаться
51fling [flɪŋ]flung [flʌŋ]flung [flʌŋ]швырять
52fly [flaɪ]flew [flu:]flown [floʊn]летать
53forbid [fə`bɪd]forbade [fə`beɪd]for`bidden [fəbɪdn]запретить
54forget [fə`get]forgot [fə`gɒt]forgotten [fə`gɒtn]забыть
55forgive [fə`gɪv]forgave [fə`geɪv]for`given [fəgɪvn]простить
56forsake [fə`seɪk]forsook [fə`sʊk]forsaken [fə`seɪkn]покидать
57freeze [fri:z]froze [froʊz]frozen [froʊzn]замерзать
58get [get]got [gɒt]gotten/got [gɒtn/gɒt]получать, становиться
59gild [gɪld]gilt [gɪlt]gilt [gɪlt]позолотить
60give [gɪv]gave [geɪv]given [gɪvn]давать
61go [goʊ]went [went]gone [gɒ]идти, ехать
62grind [graɪnd]ground [graʊnd]ground [graʊnd]точить, молоть
63grow [groʊ]grew [gru:]grown [groʊn]расти, выращивать
64hang [hæŋ]hung [hʌŋ]hung [hʌŋ]висеть, повесить
65have [hæv]had [hæd]had [hæd]иметь
66hear [hɪə]heard [hɜ:d]heard [hɜ:d]слышать
67hew [hju:]hewed [hju:d]hewn [hju:n]рубить, тесать
68hide [haɪd]hid [hɪd]hidden [hɪdn]прятать(ся)
69hit [hɪt]hit [hɪt]hit [hɪt]ударить
70hold [hoʊld]held [held]held [held]держать, проводить
71hurt [hɜ:t]hurt [hɜ:t]hurt [hɜ:t]ранить, обижать
72keep [ki:p]kept [kept]kept [kept]держать
73kneel [ni:l]knelt [nelt]knelt [nelt]становиться на колени
74knit [nɪt]knit [nɪt]knit [nɪt]вязать
75know [noʊ]knew [nju:]known [noʊn]знать
76lay [leɪ]laid [leɪd]laid [leɪd]класть
77lead [li:d]led [led]led [led]вести
78lean [li:nd]leant [lent]leant [lent]опираться
79leap [li:p]leapt [lept]leapt [lept]прыгать
80learn [lɜ:n]learned/learnt [lɜ:nd/lɜ:nt]learnt [lɜ:nt]учить(ся)
Комментариев: 0

IM-42 Stylistic analysis texts:

 

                                           The Masque of The Red Death (1842)

                                              just a sample of stylystic analysis

                                                        The Gold Bug (1843)

                                              just a sample of stylystic analysis

                                                         The Black Cat (1843)

                                             just a sample of stylystic analysis

---------------------------------------

An Evening with Edgar Allan Poe — Starring Vincent Price

(very cool readings!) 

Комментариев: 0

IM-13 Video - A Typical Day

A Typical Day in The Life of Victoria Fontana.

(there are subtitles in the second part of the video)

TRY TO PREPARE A STORY ABOUT YOUR TYPICAL DAY 

Комментариев: 0

ТНПУ - 2015

Тернопільский національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

подана до друку стаття до фахової збірки Наукові Записки (Літературознавство — ВАКівська)

НАЦІОНАЛЬНА ПОПУЛЯРНА ШЕКСПІРІАНА

У ДИСКУРСІ АМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ СТОРІЧЧЯ


Комментариев: 0

Література країни, мова якої вивчається - питання до другої практичної

 

Angelina Jolie & her 3D copy in the movie Beowulf (2007)

   

---------------------------------------------------------------

Питання до другої практичної:

1. Життєвий і творчий шлях Е.А.По.

2. Життєвий і творчий шлях американського популярного письменника Джона Ніла (John Neal).

3. Літературно-критична рецепції творчості Е.А.По за межами Сполучених Штатів Америки (ХІХ або ХХ сторіччя).

4. Поема «Беовульф» — історична пам’ятка та найвідоміший зразок стародавнього англосаксонського героїчного епосу.

5. Пошуки історичних витоків поеми «Беовульф» (дослідження британського археолога Пола Вілкенсона \ Paul Wilkinson & Kent Archaeological Field School).

just one site to help you with  this question #5 

6. Кінематографічні адаптації поеми «Боевульф» в сучасній англомовній культурі.

Комментариев: 0

Looking for something patriotic?

http://kalyna.rv.ua/

Комментариев: 0

IM-35 home task

Professor Peter Swirski

Popular and Highbrow Literature: A Comparative View 

The text you need in PDF (p. 2-14)

 CHANGE OF PLANS!!! PREPARE THE SUMMARY IN ENGLISH!!! 

35 000 000 copies sold (just the English edition).

Комментариев: 0

IM-13 Video Homework

(click on the link to watch)

http://www.dailymotion.com/video/xx23ze_health-for-the-americas-planning-for-good-eating-1946-walt-disney-studios-the-coordinator-of-inter-a_shortfilms

Planning For Good Eating — Disney Cartoon

 This time — there are NO subtitles! 

Комментариев: 0
Michael1980
Michael1980
сейчас на сайте
38 лет (08.04.1980)
Читателей: 32 Опыт: 20 Карма: 1
все 6 Мои друзья